مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت

Written By :

Category :

News

Posted On :

Share This :

مدیرکل امور اتباع استانداری اصفهان: ۳۰ درصد

دانش آموزان اتباع مدیرکل امور اتباع و مهاجرین

خارجی استانداری اصفهان گفت:

در دو سال شیوع کرونا و آموزش مجازی به دلیل مشکلات Iقتصادی خانواده‌ها برای تهیه تبلت و تلفن‌همراه هوشمندو ناآشنایی کودکان و والدین با ابزارهای هوشمندشاهدافت تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی دانش‌آموزان اتباع هستیم مهدی سلیمانی در گفت‌وگو با ایمنا، در خصوص دسته‌بندی دانش‌آموزان

اتباع خارجی، اظهار کرد: دانش‌آموزان

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت

اتباع به دوگروه دارای مدارک اقامتی معتبر و بدون مدرک اقامتی معتبرتقسیم می‌شوند.

دانش‌آموزان دارای مدرک اقامتی معتبر از خردادماه مانند دانش‌آموزان ایرانیبه مدارسمراجعه کرده

و با ارائه مدارک اقامتی خود، ثبت‌نام می‌شوند.وی در خصوص گروه دوم گفت:

گروه دوم بدون مدرکاقامتی معتبر هستند که در سال‌های گذشته

با برگه حمایت ثبت‌نامشده بودند و با اینکه امسال سال اول تحصیلی آنهامحسوب می‌شود.

این گروه از تیر و مردادماه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان مراجعه کرده و برای آنان نیزبر اساس مصوبه هیئت وزیران برگه حمایت تحصیلی

صادر شده است. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی

استانداری اصفهان ادامه داد: برای بازماندگان دریافت برگه حمایت تحصیلی،

حدود دو هفته پیش برای یک روزسامانه باز و برگه حمایت تحصیلی

برای آنان صادر شد.این گروه ابتدا باید به مراکز سنجش سلامت دانشگاهعلوم پزشکی

مراجعه و تائیدیه گواهی سلامت می‌گرفتند، سپس در صورت وجود نقص در واکسیناسیون آنها نقص موجود برطرف شده و گواهی تأئید سلامت می‌گرفتند وپس از سنجش تحصیلی به مدارس معرفیو ثبت‌نام می‌شدند.

تحصیل ۲۴ هزار دانش‌آموز با برگه حمایت تحصیلیوی خاطرنشان کرد: نزدیک به ۲۴ هزار نفر بدون مدرک اقامتی معتبر بوده‌اند که برگه

حمایت تحصیلی برای آنها صادر شده است.آمار دانش‌آموزان

به دلیل عدم جمع بندی نهایی توسطآموزش و پرورشدر اواسط آبان ماه مشخص می‌شود.

در سال گذشته

نزدیک به ۵۷ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در استان حضور داشته و برآورد امسال

بر حضور حدود 60هزاردانش‌آموز اتباع خارجی در مدارس استان است. سلیمانی در

خصوص شرایط گرفتن برگه حمایت تحصیلی اتباع خارجی، تصریح کرد:برای گرفتن برگه 

حمایت تحصیلی اتباع خارجی،باید در مهلت تعیین شده هرساله که تیر و مردادماه است دانش‌آموزانی که خود یا خانواده آنها فاقد مدرک اقامتی معتبر هستند و به سن تحصیلی

رسیده‌اندبا مستندات سوابقی مانند تولد در ایران، سکونتدر ایران و ورود قبل از دوسال قبل

به ایران به دفاتر خدمات اقامتی مراجعه کرده و برگه حمایت تحصیلی دریافت کنند.آموزش و پرورش

برای تحصیل و ارائه خدمات آموزشی میان دانش‌آموزان اتباع خارجی دارای مدرک اقامت معتبر

و بدونه برگه اقامت معتبر با دانش‌آموزان ایرانی هیچ تفاوتی قائل نیست.مشکلات

ثبت‌نامی اتباع خارجی وی خاطرنشان کرد:یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش با آن

درگیر است لهجه و زبان اتباع خارجی است و برخی گویش‌های کشورافغانستان با کسانی

که به زبان فارسی صحبت می‌کننددچار مشکل هستند. از مشکلات دیگر می‌توان به

تراکم جمعیت دربرخی مناطق اشاره کرد. فضای آموزشی در برخی مناطق

به اندازه کافی نیست و هنگامی که ظرفیت مدارس تکمیل شوند الزام بر ادامه

تحصیل در مناطق دورتر از محل سکونت خود وجود دارد./رنا وی با اشاره به اینکه

برخی دانش‌آموزاناتباع خارجی پس از پایان یافتن مهلت ثبت‌نام به مدارسمراجعه می‌کنند، اضافه کرد:

برخی اتباع خارجی پساز پایان یافتن مهلت ثبت نام به مدارس مراجعه می‌کنند و در سال

جاری نیز پس از شروع مهرماه با دانش‌آموزانی روبه‌رو بودیم که ثبت‌نام خود را انجام نداده

بودند و به دلیل برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، اتمام کلاس‌بندی‌ها و طولانی بودن روند مراجعه

اتباع به مراکز سلامت و گرفتن گواهی

سلامت خود مشکلات ثبت‌نامی دیگر به وجود می‌آید. آموزش مجازی و عدم دسترسی

به ابزارهای هوشمند در دانش‌آموزان اتباع مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری

اصفهان در خصوص افت تحصیلی دانش‌آموزان اتباع خارجی، اظهار کرد:در دو سال شیوع کرونا،

آموزش مجازی به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده‌ها برای تهیه تبلت و تلفن‌همراه هوشمند

و ناآشنایی کودکان و والدین با ابزارهای هوشمند باعث ایجاد افت تحصیلی به ویژه دردوره

ابتدایی شده است که این امر وظیفه آموزش و پرورش را مضاعف کرده است

تا عقب افتادگی دانش‌آموزان جبران شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت

وی با اشاره به تعداد اتباع خارجی ساکن در استان اصفهان،تصریح کرد: در استان اصفهان حدود ۳۰۰ هزار نفراتباع خارجی ساکن هستندکه از این تعداد ۱۶۰ هزار نفرمجاز و مابقی غیرمجاز هستند. حدود ۳۰ درصد دانش‌آموزان اتباع خارجی در حال تحصیل مدرک اقامت معتبر ندارند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان مهدی سلیمانی

منبع :دفتر امور اتباع مهاجرین خارجی استان اصفهان اتباع خارجی (ostan-es.ir)