نوبت کارت کارگری
شناسه اشتغال

وقت سفارت برزیل

وقت سفارت آلمان

اخبار و اطلاعیه ها

ترجمه تذکره کاغذی

ثبت نام سرشماری نفوس مسکن دارا کارت آمایش

نوبت پاسپورت

فرم درخواست پاسپورت

داخل افغانستان

نوبت تایید تذکره

ثبت نام تذکره الکترونیکی

تایید یه کد پستی

ثبت نام لاتاری آمریکا

نوبت تمدید کارت آمایش 17

نوبت تمدید برگه سرشماری